Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. Общи положения

Настоящите Общи условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, независимо от това дали сте физическо или юридическо лице („вас“) и ЛИДЕР-96 ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие с Българското законодателство, вписано в Българския Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 115018980, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Марица, с. Рогош, ул. „Възраждане“ №3, („ние“, „нас“, „наш“, „Лидер-96“), във връзка с вашия достъп и използването на уебсайта  www.leader96.com, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение ако има такива, близки или сродни или свързани по друг начин с него, (заедно наричани „Сайтът“).

Съгласявате се, че при достъп до Сайта, сте прочели, разбрали сте и се съгласявате да бъдете обвързани с всички настоящи Общи условия. Ако не сте съгласни с всички Общи условия, то тогава изрично ви се забранява използването на Сайта и трябва незабавно да преустановите използването му.

Допълнителни документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта периодично, са изрично включени тук чрез препратка. Запазваме си правото, по наше собствено усмотрение, да правим промени или модификации на настоящите Общи условия по всяко време и по каквато и да е причина. Вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна.

Ние, обаче, ще уведомяваме на Сайта за извършени такива промени или модификации. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Общи условия за да сте информирани за актуализации. Ще бъдете обект на и ще се счита, че сте запознати с и че сте приели промените във всички ревизирани Общи условия, като продължите да използвате Сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Общи условия.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение до или за използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава.

Съответно тези лица, които избират да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствени отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Сайтът е предназначен за потребители, навършили 18 години. Лица под 18 г. нямат право да се регистрират, да попълват формуляри за кандидатстване или да използват функциите на Сайта.  

 

II. Права на Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, Сайтът представлява наша собственост и целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайни на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и търговските марки, марките за услуги, и съдържащите се в тях лога („Марките“) са наша собственост или са контролирани или лицензирани от нас и са защитени от законите за авторско право и търговските марки и различни други видове закони за интелектуална собственост и нелоялна конкуренция по силата на действащото българско, Европейско законодателство и международни конвенции.

Съдържанието и Марките са предоставени на Сайта “КАКТО СА” за ваша информация и само за лична употреба. Освен ако е изрично предвидено в настоящите Общи условия или ако е постигнато писмено споразумение с вас за обратното, никоя част от Сайта и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на сайта ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта, както и за изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили надлежно достъп, единствено за ваша лична и нетърговска цел. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в и на Сайта, Съдържанието и Марките.

 

III. Декларации на Потребителя

При използване на Сайта, вие декларирате и гарантирате, че:

(1) цялата информация по регистрация, която подавате е вярна, точна, актуална и пълна;

(2) ще поддържате точността на тази информация и ще актуализирате своевременно тази информация по регистрацията ако е необходимо;

(3) притежавате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия;

(4) не сте на възраст под 18 години;

(5) няма да осъществявате достъп до Сайта чрез автоматизирани или несъздадени от човек средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин;

(6) няма да използвате сайта за незаконни или неразрешени цели;

(7) използването от ваша страна на Сайта няма да наруши нито един приложим закон или нормативен акт.

Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Сайта (или на част от него).

 

IV. Забранени Дейности

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за цели, различни от тези, за които предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално осигурени и одобрени от нас.

Като потребител на Сайта, вие се съгласявате да не:

(1) извличате систематично данни или друго съдържание от Сайта за да създавате или компилирате, пряко или непряко, сбор, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.

(2) извършвате нарезрешено ползване на Сайта, включително събиране на потребителски имена и/или адреси на потребители по електронен или по друг начин с цел изпращане на непоискани имейли или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив предлог.

(3) да използвате Сайта за да рекламирате или предлагате за продажба нашите стоки и услуги или всякакви други стоки или услуги.

(4) заобикаляте, деактивирате или по друг начин да възпрепятствате функциите, свързани със сигурността на Сайта, включително елементи, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквито и да е Съдържание или Марки, или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или Съдържанието, което е поместено в него.

(5) участвате в неоторизирано рамкиране или свързване към Сайта;

(6) извършвате заблуждение или измама или да подвеждате нас или други потребители, особено при опит за научаване на чувствителна информация за акаунта, като например потребителски пароли.

(7) използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или да подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.

(8) участвате във всяка автоматизирана употреба на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на всякакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

(9) пречите, нарушавате или създавате ненужна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта.

(10) опитвате да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.

(11)  използвате каквато и да било информация, получена от Сайта за да се упражнява тормоз, злоупотреба или да се вреди на друго лице.

(12) използвате Сайта като част от опит да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието или Марките за каквато и да било начинание, генериращо приходи или за търговско предприятие.

(13) дешифрирате, декомпилирате, разглобявате или реконструирате някаква част от софтуера, който включва или по някакъв начин съставлява част от Сайта.

(14) се опитвате да заобикаляте каквито и да било мерки на Сайта, предназначени да предотвратяват или ограничават достъпа до Сайта или до която и да било част от Сайта.

(15) тормозите, безпокоите, сплашвате или заплашвате някои от нашите служители или представители, ангажирани с предоставянето ви на която и да е част от Сайта.

(16) изтривате известието за авторско право или други права на собственост от което и да било Съдържание или Марки.

(17) копирате или адаптирате софтуера на Сайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

(18)  качвате или предавате (или при опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на непрекъснатото ползване и сърфиране на Сайта от  някоя от страните или да променяте, нарушавате, повреждате, прекъсвате, изменяте или пречите на използването, приложенията, функциите, работата и поддръжката на Сайта.

(19) качвате или предавате (или опитвате да качвате или предавате) какъвто и да било материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, ясни формати за обмен на графики (“gifs”), 1×1 пиксели, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или “pcms”).

(20) използвате, стартирате, разработвате или разпространявате каквато и да било автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец или стартиране на неоторизиран скрипт или друг софтуер, освен ако това е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър.

(21) омаловажавате, опетняват или по друг начин вредите по наше мнение на нас и/или Сайта.

(22) да използвате Сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.

 

V. Насоки за оценка. Изявления.

Предоставяме ви места на Сайта, където да оставяте коментари. Когато публикувате коментар, трябва да спазвате следните критерии:

(1) трябва да сте сигурни в коректността на предоставената информация;

(2)  изявленията ви не следва да съдържат обидни ругатни или оскърбителен, расистки, обиден или омразен език;

(3) изявленията ви не трябва да съдържат дискриминационни препратки въз основа на религия, раса, пол, националност, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане;

(4) изявленията ви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност;

(5) не трябва да публикувате каквито и да било грешни или заблуждаващи изявления, данни или информация.

Ние можем да приемаме, отхвърляме или да премахваме коментари по наше собствено усмотрение.

Не поемаме отговорност за каквито и да било коментари или претенции, задължения или загуби, произтичащи от коментар, направен на Сайта.

С публикуването на коментар, с настоящото вие ни предоставяте постоянно, неизключително, глобално, безвъзмездно, напълно заплатено, преотстъпващо и лицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по всякакви средства, показване, изпълнение и/или разпространение на цялото съдържание, свързано с вашия коментар.

Освен това, вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта („Изявления“), предоставена ни от вас, не са поверителни и ще станат наша единствена собственост. Ние придобиваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни, търговски или други цели, без да е необходимо потвърждение или да се дължи обезщетение.

С настоящото се отказвате от всички неимуществени права върху подобни изявления и гарантирате, че всички такива изявления произхождат от вас или че имате право да правите такива Изявления.

Съгласявате се, че няма да завеждате искове срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на права на собственост във вашите Изявления.

 

VI. Уебсайтове и Съдържание на Трети страни

Сайтът може да съдържа (или може да ви бъдат изпратени чрез Сайта) линкове до други уебсайтове („Сайтове на Трети страни“)  както и параграфи, снимки, текстове, графики, изображения, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни („Съдържание на Трети страни“).

Такива Уебсайтове на Трети стани и Съдържание на Трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност във връзка каквито и да било Уебсайтове на Трети страни, до които се осъществява достъп чрез Сайта, или каквото и да било публикувано Съдържание на Трети страни на достъпни чрез или инсталирани от Сайта, включително съдържанието, точността, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Уебсайтовете на Трети страни или Съдържанието на Трети страни.

Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на Уебсайтове на Трети страни не означава тяхното одобрение или валидиране от наша страна. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до Уебсайтове на Трети страни или да използвате и да инсталирате Съдържание на Трети страни, правите това на свой собствен риск и следва да сте наясно, че тези Общи условия не се прилагат в този случай.

Следва да прегледате приложимите условия и политики, включващи политики за поверителност и събиране на информация, от всеки уебсайт до който ви препраща Сайта. Всички покупки, които осъществявате чрез Уебсайтове на Трети страни ще са от други уебсайтове и от други компании, и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна.

Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на Уебсайтовете на Трети страни и ще ни предпазите от всяка вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, ще ни предпазвате от всякакви загуби, понесени от вас, или вреди, причинени ви, свързани с/или произтичащи по какъвто и да е начин от Съдържание на Трети страни или от всеки контакт с Уебсайтове на Трети страни.

 

VII. Управление на Сайта

Запазваме си правото, но не и задължението, да:

(1) преглеждаме Сайта за нарушение на настоящите Общи условия;

(2) предприемаме необходимите законови действия срещу всеки, който, по наша собствена преценка, нарушава закона или настоящите Общи условия, включително, без ограничения, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи;

(3) по наша собствена преценка, без ограничение, отказваме, ограничаваме достъпа до, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото е технологично осъществимо) която и да било от вашите Публикации или част от тях;

(4) по наша собствена преценка и без ограничение, известие или отговорност, да премахваме от Сайта или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са прекомерен размер или са по някакъв начин обременяващи за нашите системи;

(5) управляваме Сайта по друг начин, предназначен да защити правата ни и да улесни правилното функциониране на Сайта.

 

VIII. Политика за поверителност и Бисквитки

Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля прегледайте нашата Политика за поверителност като щракнете тук:

www.leader96.com/privacy-policy/

 

IX. Срок и Прекратяване

Тези Общи условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Сайта.

Без да ограничаваме каквито и да било други разпоредби на настоящите Общи условия, ние си запазваме правото по наша собствена преценка и без предизвестие или отговорност да откажем достъп до използване на Сайта (включително блокиране на IP адреси) на всяко лице, по каквато и да е причина или без никаква причина, включително без ограничение, за нарушаване на което и да е представителство, гаранция или договор, съдържащи се в тези Общи условия или приложими закони или разпоредби.

Бихме могли да прекратим по наше собствено усмотрение използването или активността ви на Сайта или да изтрием вашия акаунт и всяко съдържание или информация, които сте публикували, по всяко време, без предупреждение.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да регистрирате или създавате нов акаунт на ваше име, фалшиво или заето име или на името на трето лице, дори и да имате право да действате от името на  третото лице.

В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт ние си запазваме правото да предприемем необходимите правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданска, наказателна отговорност и обезщетение за вреди.

 

X. Изменения и прекъсвания.

Запазваме си правото да променяме, изменяме или премахваме съдържание на Сайта по всяко време или по всякаква причина по наша собствена преценка, без предизвестие.

Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме всяка информация на нашия Сайт. Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме целия или част от Сайта без предизвестие по всяко време.

Ние не следва да носим отговорност пред вас или трето лице относно каквото и да било изменение, промяна в цената, спиране или прекратяване на Сайта.

Не бихме могли да гарантираме, че Сайтът ще бъде наличен по всяко време. Възможно е да изпитаме хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки.

Запазваме си правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, прекратяваме или променяме по друг начин Сайта по всяко време и по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от вашата невъзможност за достъп или използване на Сайта по време на прекъсване или прекратяване на Сайта.

Нищо в тези Общи условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме Сайта или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с него.

 

XI. Приложимо право

Настоящите Общи условия и използването от ваша страна на Сайта се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България, без да се взимат предвид нейните стълкновителни принципи/норми.

 

XII. Разрешаване на спорове

Изключително компетентен съд за всякакви спорове, възникнали пряко или косвено във връзка с настоящите условия и всякакви отношения, произтичащи от или във връзка с тях, е компетентният съд в гр. Пловдив, България.

 

XIII. Корекции

Би могло да има информация на Сайта, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които може да се отнасят до Сайта, включително описания, цени, наличност и друга различна информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Сайта по всяко време, без предизвестие.

 

XIV. Отказ

Сайтът се предоставя на базата „както е“ и „както е наличен“. Вие се съгласявате, че използването на Сайта и нашите услуги от ваша страна ще бъде изцяло на ваш риск. Доколкото е позволено от закона, ние се отказваме от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка със Сайта и използването му от ваша страна, включително, без ограничение, косвените гаранции за търговско качество, годност за конкретна цел и ненарушение. Ние не даваме никакви гаранции или декларации относно точността или пълнотата на съдържанието на Сайта или съдържанието на който и да е уебсайт, свързан към Сайта и няма да поемаме отговорност или задължение за каквито и да било (1) отклонения, грешки или неточности на съдържанието и материалите, (2) телесна повреда или имуществени щети от каквото и да е естество, произтичащи от вашия достъп до и използването на сайта, (3) всяко прекъсване или прекратяване на предаването към или от Сайта, (4) всякакви грешки, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предадени към или чрез сайта от трета страна, и/или (5) всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание или материали или за всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на каквото и да е съдържание, публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез Сайта.

 

XV. Ограничения на отговорността

В никакъв случай ние или нашите ръководители, служители или представители, няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било преки, косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни обезщетения, включително пропуснати ползи, пропуснати приходи, загуба на данни или други щети, произтичащи от използването на Сайта от ваша страна, дори ако сме били уведомени за възможността от такива щети.

 

XVI. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да не ни вредите, включително и на нашите подразделения, филиали и съответно на всички наши служители, представители, партньори и наети лица от и срещу всяка загуба, щета, отговорност, иск или искане, включително разумни адвокатски такси и хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на Сайта; (2) нарушаване на настоящите Общи условия; (3) всяко нарушение на ваши декларации и гаранции, посочени в настоящите Общи условия; (4) нарушаване от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; (5) всяко друго вредно действие спрямо всеки друг потребител на Сайта, с когото сте се свързали чрез Сайта;

Независимо от горното, ние си запазваме правото да поемем за ваша сметка изключителната защита и контрол относно всяко основание, на база на което се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при защитата ни във връзка с такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всяка такава претенция, действие или процедура, която подлежи на такова обезщетение, след като ни стане известна.

 

XVII. Потребителски Данни

Ще поддържаме определени данни, които предоставяте на Сайта за целите на управлението на Сайта, както и данни, свързани с използването на Сайта от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие изцяло носите отговорност за всички данни, които предоставяте или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Сайта.

Съгласявате се, че ние няма да носим отговорност пред вас за каквато и да било загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всяко право на иск срещу нас, произтичащо от всяка такава загуба или повреда на такива данни.

 

XVIII. Електронни комуникации

Посещението на Сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни изявления и комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и тези съобщения няма да се считат за нежелани търговски съобщения.

 

XIX. Други

Тези Общи условия и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на Сайта, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или клауза от тези Общи условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

Тези Общи условия действат в най-пълната степен, позволена от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Не носим отговорност за каквито и да е загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина, извън нашия разумен контрол.

Ако някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделна от настоящите Общи условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Между вас и нас няма съвместно предприятие, партньорство, трудово правоотношение или посредничество, създадено в резултат на настоящите Общи условия или използването на Сайта. Вие се съгласявате, че тези Общи условия няма да бъдат тълкувани срещу нас вследствие на  това, че са изготвени от наша страна.

С настоящото се отказвате от всякакви права, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Общи условия и въз основа на липсата на подписи от страните за изпълнение на тези Общи условия.

 

Свържете се с нас

За да разгледаме сигнал относно Сайта или за да получим допълнителна информация относно използването на Сайта, моля свържете се с нас на:

Лидер-96 ЕООД

Адрес за кореспонденция:

Република България, област Пловдив, община Марица, с. Рогош, ул. „Възраждане“ №3.

Имейл: office@leader96.com

 

Scroll to top