Политика за поверителност

Настоящата Политика за Поверителност е приета и качена от „Лидер-96“ ЕООД („Ние“, „Нас“, „Наш“, „Лидер-96“ или „Администратор на лични данни“) при спазване на изискванията на Българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отменената Директива 95/46/ЕС (накратко „GDPR“).

С настоящото ви информираме, че определен тип лични данни се събират при използване на нашия уебсайт www.leader96.com или някои от неговите функции, или когато използвате което и да е мобилно приложение, създадено за него (наричани заедно „уебсайтът“). Моля, прочетете внимателно текста по-долу.

Тъй като високо ценим защитата на поверителността и личните данни на посетителите на нашия уебсайт сме приложили всички необходими технически мерки, за да осигурим безопасното посещение на нашия уебсайт и използването на функциите му, както и да защитим правата на посетителите.

За избягване на всякакво съмнение, където е упоменато в текста по-долу, термините „потребител“, „посетител“ и „субект на данни“ означават едно и също и се отнасят за физическите лица, чиито лични данни могат да бъдат събирани и обработвани по време на ползване на нашия уебсайт.

 

1. Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни, отговорен за обработката и съхранението на личните данни е: „Лидер-96“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно българското законодателство, вписано в Българския Търговски регистър под ЕИК 115018980, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Марица, с. Рогош, ул. „Възраждане“ №3.

Адрес за кореспонденция:

Република България, област Пловдив, община Марица, с. Рогош, ул. „Възраждане“ №3

Лице за контакт: Антония Тодорова

Тел.: +359 32 511 570

И-мейл: office@leader96.com

 

2. Видове събирани и обработвани данни

Видовете лични данни, събирани и обработвани от нас, се ръководят от принципа за минимизиране на данните. Ние ограничаваме събирането и обработката на данни само до такива, които са необходими за изпълнението на специфичните цели на функции на нашия уебсайт.

В зависимост от функционалността на уебсайта и услугите, които използвате, могат да се събират и обработват следните лични данни:

За достъп и преглед на нашия уебсайт: Вашия IP  адрес, URL за пренасочване, домейн, геолокация на вашето устройство (ако и когато е позволено от вас чрез настройките на вашето устройство).

Да участвате в нашия процес за набиране на персонал и да изпратите вашето CV: Вашия IP  адрес, URL за пренасочване, три имена на домейн, телефонен номер, имейл, дата на раждане и друга информация, посочена в изпратената автобиография.

За да се присъедините към нашия бюлетин: Вашия IP  адрес, URL за пренасочване, домейн, вашия имейл.

 

3. Законосъобразност на обработката. Правни основания.

Правното основание, въз основа на което събираме и обработваме лични данни, е съгласието на всеки потребител/посетител на нашия уебсайт, дадено с натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност“.

Ние предоставяме на всеки отделен потребител/посетител техническата възможност първо да прочете тази Политика за поверителност, преди да щракне върху бутона „Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност“. По този начин всеки отделен потребител/посетител може да бъде надлежно информиран по всички законодателно предписани въпроси относно защитата на данните.

Всеки потребител на уебсайта има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати уведомление на Лидер-96 по електронна поща или по куриер/препоръчана поща.

 

4. Цели на обработването.

Целта на обработването на събраните данни е строго свързана с използването на функциите на нашия уебсайт.

Когато се събират лични данни във връзка с кандидатстване за вакантна позиция чрез нашия уебсайт, целите за тяхното обработване и съхранение се определят от процеса на набиране на персонал, като подбор, интервюиране на кандидат и др.

Ние използваме Бисквитки на нашия уебсайт. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които уебсайтовете запазват локално на вашия компютър, като по този начин позволяват на тези уебсайтове да съхраняват и използват определена информация за вас по време на вашето посещение за да подобрят сърфирането в нашия уебсайт, да анализират трафика на нашия уебсайт, да установят откъде са нашите посетители и какви страници предпочитат и др. За повече информация относно типа Бисквитки, използвани от нас, личните данни, събрани чрез тяхното използване и как да бъдат изключени Бисквитките, моля, прочетете документа Бисквитки на www.leader96.com/cookies/, който представлява неразделна част от тази Политика за поверителност.

 

5. Период на Обработка

Ние обработваме и  съхраняваме събраните лични данни само за периода, необходим за изпълнение на съответните цели, за които те са събрани от нас.

По отношение на личните данни, събрани по време на провеждан от нас процес по набиране на персонал, общият период на съхранение на събраните лични данни в никакъв случай не надвишава 6 (шест) месеца, освен ако съответният кандидат за работа не е предоставил изричното си съгласие за по-дълъг период.

Моля, имайте предвид, че Гугъл Аналитичните бисквитки, използвани от нас са „постоянни бисквитки“ и те изтичат след 26 месеца, считано от първоначалното им разпределение на вашия компютър/устройство.

 

6. С кого споделяме Лични данни? Прехвърляне на данни към Трета Държава.

Вашите лични данни обикновено се обработват в рамките на нашата компания. В зависимост от видовете данни и целите, за които се събират, достъпът до вашите лични данни е разрешен само на определени отдели/организационни звена. Тези звена по-специално включват нашия IT-отдел, отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Маркетинг“.

Доколкото е необходимо и само ако се изисква по закон, вашите лични данни се споделят с трети страни-доставчици на услуги като Гугъл. В този случай Гугъл, в качеството си на обработващ лични данни и при спазване на закона, предприема всички необходими мерки за запазване на вашите лични данни.

Личните данни обикновено се обработват в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Данните могат да се прехвърлят на получатели  в така наречените „трети държави“ извън Европейския съюз само във връзка с използването на услугите на доставчици на услуги, като например САЩ в случай на използване на услуги на Google, Linkedin, Youtube and Instagram. „Трети държави“ означава държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, в които не е гарантирано ниво на защита на данните, сравнимо с това в Европейския съюз.

С настоящото гарантираме, че прехвърлянето на лични данни се извършва в съответствие с изискванията на GDPR и получава адекватно ниво на защита чрез използване на Google, Linkedin, Youtube and Instagram на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

7. Права на Потребителя/Посетителя

Когато се събират и обработват лични данни на потребител/посетител на нашия уебсайт, потребителят/посетителят става субект на данни по смисъла на GDPR и има следните права:

7.1. Право да оттегли съгласието си

Субектът на данни има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето може да се извърши чрез изпращане на писмо по куриер/препоръчана поща до Лидер 96 ЕООД, Република България, област Пловдив, община Марица, с. Рогош, ул. „Възраждане“ №3, или чрез изпращане на и-мейл до office@leader96.com.

7.2. Право на достъп от субекта на данни

7.2.1. Субектът на данни има право да получи от администратора на лични данни потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до него/нея и когато това е така, достъп до личните данни и следната информация:

 • цели на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получатели в „трети държави“ или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • наличието на право да се поиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни относно субекта на данните или да се възрази срещу такова обработване;
 • право на подаване на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в чл. 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи смислена информация за включената логика, както и за значението и предвидените последици от такова обработване за субекта на данни. Моля, имайте предвид, че Лидер-96 не използва автоматизирано вземане на решения или профилиране за своя уебсайт.

 

7.2.2. Когато личните данни се прехвърлят на трета държава или международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с трансфера съгласно чл. 46.

7.2.3. Администраторът на лични данни предоставя копие от горните личните данни, които се обработват. За всякакви допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи. Когато субектът на данните отправи искане по електронен път и осен ако не е поискал друго, информацията се представя в обичайно използваната електронна форма.

7.2.4. Правото да получи копие, посочено в т. 7.2.3. по-горе не засяга неблагоприятно правата и свободите на други субекти/лица.

7.3. Право на поправка

Субектът на данни има право да получи от администратора без ненужно забавяне коригирането на неточни лични данни, които го/я засягат. Като се вземат предвид целите на обработването, субектът на данните има право да попълни непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

7.4.  Право на заличаване („право да бъдеш забравен“)

7.4.1. Субектът на данни има право да получи от администратора изтриването на личните му данни без неоправдано забавяне и администраторът има задължението да изтрие личните данни без ненужно забавяне когато е приложимо едно от следните основания:

7.4.1.1. личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;

7.4.1.2. субектът на данни оттегля съгласието, на което се основава обработването и когато няма друго основание за обработването;

7.4.1.3. субектът на данните възразява срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 и няма по-важни законни основания за обработването, или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

7.4.1.4. личните данни са били обработвани неправомерно;

7.4.1.5. личните данни трябва да бъдат изтрити за да бъде спазено законово задължение в Европейския съюз или такова, установено от българското законодателство, на което е подчинен администратора.

7.4.1.6. личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1.

7.4.2. Правото на изтриване не може да бъде упражнено в следните случаи:

7.4.2.1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация по т. 5.4.2.2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване от правото на Европейския съюз или на държавата-членка, на което администраторът е подчинен, или за изпълнение на задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;

7.4.2.3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с точки (h) и (i)  на член 9,параграф 3 от GDPR;

7.4.2.4. за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели в съответствие с чл. 89, параграф 1 от GDPR, доколкото е вероятно правото, посочено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да наруши постигането на целите на тази обработка; или

7.4.2.5. за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

7.5. Право на ограничаване на обработката

7.5.1. субектът на данни има право да получи от администратора ограничение на обработването, когато се прилага едно от следните:

7.5.1.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни;

7.5.1.2. обработването е неправомерно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни а вместо това иска ограничаване на използването им;

7.5.1.3. администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данни за установяването, упражняването или защитата по правни искове;

7.5.1.4. субектът на данните е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.

7.5.2. Когато обработването е било ограничено от субекта на данните, тези лични данни, с изключение на тези, които се съхраняват, следва да се обработват само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата по правни искове или за защита на  правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на държава-членка.

7.5.3. Субект на данни, получил ограничение на обработването съгласно параграф 1, следва да бъде информиран от администратора, преди ограничението за обработване да бъде отменено.

7.6. Задължения за уведомяване на Администратора на лични данни

Администраторът съобщава за всяко коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, извършено в съответствие с действащото законодателство  на всеки получател, на когото са разкрити личните данни, освен ако това не се окаже невъзможно или включва несъразмерими усилия. Администраторът информира субекта на данни за тези получатели, ако субектът на данните го поиска.

7.7. Право на преносимост на данни

7.7.1. Субектът на данните има право да получи отнасящите се до него лични данни , които той/тя е предоставил/а на администратор, в структуриран често използван и машинно четим формат и има право да предаде тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото са предоставени личните данни, когато:

7.7.1.1. правното основание за обработването се основава на съгласие и

7.7.1.2. при упражняване на своето право на преносимост на данните субектът на данни има право личните данни да се предават директно от един администратор на друг, когато  е технически осъществимо.

7.7.3.  Упражняването на правото на преносимост на данни не засяга правото на изтриване. Това право не се прилага за обработване, необходимо за изпълнението на задача, извършвана в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора.

7.8. Право на възражение

7.8.1. Субектът на данни има право да възрази на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него/нея, което се основава на чл. 6, параграф 1, б. д) или е), включително профилиране въз основа на тези разпоредби.

Администраторът няма повече да обработва личните данни, освен ако администраторът не представи убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата по правни искове.

7.8.2. Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, касаещи го/я относно такъв маркетинг, което включва профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.

7.8.3.   Когато субектът на данните възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, личните данни повече не следва да се обработват за такива цели.

7.8.4.   Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, правото, посочено в параграфи 1 и 2, трябва да бъде изрично сведено до вниманието на субекта на данните и се представя ясно и отделно от всяка друга информация.

7.8.5.   В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕС субектът на данните може да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.

7.8.6. Когато личните данни се обработват за научни или исторически изследователски или статистически цели съгласно член 89, параграф 1, субектът на данните, на основания, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него или нея, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, извършена по причини от обществен интерес.

7.9. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба относно обработката на личните му данни до българската Комисия по защита на личните данни, която е компетентен надзорен орган за Република България. Данните за контакт с българския надзорен  орган са посочени в т. 8 по-долу. Жалбата или сигналът могат да бъдат подадени по един от следните начини:

 1. Лично-на регистратурата в Комисията по защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
 2. С препоръчана поща или с куриер на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, Комисия по защита на личните данни;
 3. По факс: +3592/91-53-525.
 4. По и-мейл: kzld@cpdp.bg. ВАЖНО! Когато депозирате жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Комисията не предприема действия по жалби, които са сканирани или снимани и са подадени на нейния и-мейл, но не са подписани с КЕП.
 5. Чрез Системата за защитени електронни услуги, поддържана от Българската държавна агенция за електронно управление.

Може също така да депозирате жалба относно обработването на Вашите лични данни като използвате нашата помощ чрез изпращане на и-мейл на office@leader96.com.

 

8. Данни за контакт на Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

И-мейл: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Тел.: 02/91-53-519

Scroll to top